Voor de goede orde

Wij verzoeken je jassen, tassen, paraplu’s en etenswaren niet mee te nemen in de studiezaal. Voor het opbergen van tassen en waardevolle spullen zijn voldoende gratis kluisjes beschikbaar in de garderobe. Het West-Brabants Archief aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van of beschadiging van in bewaring gegeven of in het gebouw achtergelaten eigendommen.

Huisdieren worden in de publieksruimten niet toegelaten, m.u.v. hulphonden.

Meegebrachte etenswaren kun je nuttigen in de kelder van het gebouw. Daar is ook gratis koffie en thee verkrijgbaar. Je consumptie mag je niet meenemen naar de studiezaal.

Laptops, tablets, smartphones, fototoestellen mogen in de studiezaal gebruikt worden. Er zijn voldoende stopcontacten en in de publieksruimten is WIFI aanwezig.

De meeste bezoekers van de studiezaal willen graag in rust werken. Daarom verzoeken wij je vriendelijk op gedempte toon met elkaar te praten en je mobiele telefoon op stil te zetten.

In het belang van de orde en/of veiligheid verwachten wij van je dat je jezelf houdt aan de aanwijzingen van de medewerkers van het West-Brabants archief. Bij weigering kan je verdere toegang tot het West-Brabants Archief worden ontzegd.

In bijzondere gevallen kan de directeur besluiten om de studiezaal te sluiten of de dienstverlening tijdens openingstijden te beperken.


Raadplegen van bronnen

De meest geraadpleegde genealogische bronnen kun je via de website of in de studiezaal op de computers inzien. In het digitale bronnenoverzicht tref je per plaats een opsomming aan van alle genealogische bronnen die gedigitaliseerd zijn en in welke vorm je deze kunt raadplegen.

Ook is het mogelijk om originele archiefstukken in de studiezaal te raadplegen. Bij archieven kun je terugvinden welke archieven bij ons berusten.
Hiervan uitgezonderd is het materiaal:
o    dat in slechte (kwetsbare) staat verkeert;
o    dat bij overbrenging naar het archief aan beperkende bepalingen is onderworpen of bij kracht van wet van raadpleging is uitgezonderd; (zie ook 'Richtlijn openbaarheid van bijzondere persoonsgegevens in permanent te bewaren informatie')
o    waarvan een duplicaat (dubbel) of substituut (vervanger) aanwezig is, ongeacht of dit in microfiche, fotokopie of digitale vorm is;
o    dat om reden van het ontbreken van een toegang niet toegankelijk is of geïnventariseerd wordt;
o    dat om andere redenen niet voor publieke raadpleging in aanmerking komt; hierover kun je informatie krijgen bij de studiezaalmedewerker.
Van kaarten, prenten en ander beeldmateriaal waarvan een digitale of andere kopie aanwezig is, zijn de originelen alleen in overleg te raadplegen.

Het West-Brabants Archief heeft twee depots op afstand: locatie Bergen op Zoom en locatie Oudenbosch. Er zijn op openingsdagen een aantal transportmomenten van en naar het depot in Bergen op Zoom. Als je archieven wilt raadplegen, die berusten in het depot in Oudenbosch, raden wij je aan deze minimaal twee werkdagen van tevoren aan te vragen. 

Je mag aantekeningen maken met een potlood. Je kunt hiervoor ook een laptop of tablet gebruiken.

Bibliotheekwerken en documentatiemappen worden niet uitgeleend. Deze kunnen enkel ter plaatse worden ingezien.

Voor het raadplegen van grote delen moet je gebruik maken van ondersteunend materiaal, dat aanwezig is in de studiezaal.

Wij verwachten dat je uiterst zorgvuldig bent bij het raadplegen van stukken. Je bent persoonlijk aansprakelijk voor het aan jou ter beschikking gestelde materiaal.

Aanvragen van bronnen

Het aanvragen van stukken gebeurt digitaal. Er zijn verschillende procedures voor de aanvraag van archiefstukken, bibliotheekwerken en materiaal uit de beeldcollecties. Laat je hierover informeren door een medewerk(st)er van het West-Brabants Archief.
Je kunt thuis al jouw aanvragen indienen. Wij adviseren je om minimaal een dag tevoren aan te geven wanneer je komt en wat je wilt inzien.
Iedere afspraak voor het inzien van stukken wordt per email bevestigd.

Per aanvraag kan slechts één inventarisnummer of catalogusnummer worden aangevraagd, tenzij het opeenvolgende nummers betreft.
In verband met de logistieke capaciteit kunnen er maximaal 20 inventarisnummers per dag worden aangevraagd.

Voor het aanvragen van bronnen die beperkt openbaar zijn vanwege bescherming van de persoonlijke levenssfeer kun je het formulier invullen. 


Reproductie

Je kunt zelf afdrukken maken van microfiches, die in de studiezaal staan opgesteld.  Archivalia, bibliotheek- en beeldmateriaal worden voor je gekopieerd door de medewerk(st)ers. Wij kopiëren stukken tot 15 minuten voor sluitingstijd.
Zie voor de tarieven onze Tarievenlijst.

Er mogen uitsluitend reproducties van losse stukken gemaakt als de omvang en materiële staat van de stukken dit toelaat. Hierover beslist de studiezaalmedewerk(ster).
Van documenten met een formaat groter dan A3 worden alleen groot-formaat afdrukken gemaakt. Deelafdrukken op kleiner formaat zijn niet toegestaan vanwege de kwetsbaarheid van de originele documenten.

Je mag in de studiezaal zelf foto’s zonder flitslicht maken van archief- en bibliotheekmateriaal. 
Archivalia en kranten die gebonden zijn in delen, banden of leggers mogen uitsluitend worden gefotografeerd.
Charters (akten op perkament, met of zonder zegel) mogen – als deze nog niet beschikbaar zijn in digitale vorm - uitsluitend worden gefotografeerd.

Gebruik en/of publicatie

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming mag je gegevens over nog levende personen alleen gebruiken voor statistische of wetenschappelijke doeleinden. Gebruik mag uitsluitend onder de voorwaarde dat de openbaarmaking van de gegevens over nog levende personen geschiedt op zodanige wijze dat de belangen van deze personen niet onevenredig worden geschaad. Zie hiervoor ook onze 'Richtlijn openbaarheid van bijzondere persoonsgegevens in permanent te bewaren informatie'. Wanneer je inzage wilt in een beperkt openbaar archiefstuk/dossier kunt je gebruik maken van het 'formulier inzage beperkt openbare archiefbescheiden'. 

Reproducties mag je uitsluitend maken voor eigen oefening, studie of gebruik. Als je reproducties maakt voor publicatie, dan dien je over het auteurs- of eventueel gebruiksrecht te overleggen met een medewerk(st)er van het West-Brabants Archief.

Commercieel gebruik van reproducties is toegestaan als deze rechtenvrij zijn. Overleg met een medewerk(st)er van het West-Brabants Archief of dit in voorkomende situaties het geval is.

Indien je informatie uit de op het West-Brabants Archief aanwezige archieven of collecties verwerkt in een publicatie, dan vragen wij je één exemplaar van de publicatie voor opname in ons bibliotheekcollectie ter beschikking te stellen.

Tarieven

Het raadplegen van de in het West-Brabants Archief bewaarde archieven en collecties is kosteloos. Voor verdere dienstverlening kunnen wel kosten in rekening gebracht worden.
Bekijk onze Tarievenlijst voor een overzicht van alle diensten.

Servicenormen

In onze servicenormen is vastgelegd wat klanten op gebied van dienstverlening van het West-Brabants Archief mogen verwachten.

Wensen, ideeën, klachten

Reacties van bezoekers stellen wij zeer op prijs. Deze reacties helpen ons om de dienstverlening beter af te stemmen op uw wensen en ideeën. Wij hopen natuurlijk dat jouw bezoek aan het West-Brabants Archief nuttig en plezierig verloopt en proberen je daarbij zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Als er iets mis gaat, zullen wij proberen dit te verhelpen. Maak daarom niet alleen je wensen en ideeën, maar ook je klacht aan ons kenbaar door het klachtenformulier in te vullen. Voor de afhandeling van je klacht verwijzen wij je naar de klachtenprocedure.