De gemeente Halsteren werd in 1810 gevormd door samenvoeging van vier zelfstandig bestuurde rechtsgebieden: het dorp Halsteren, Noordgeest, de Beijmoerpolders en de Auvergne- en Glymespolders. Door de ligging op de Brabantse Wal doen zich binnen het dorp hoogteverschillen tot tien meter voor.
In een akte uit 1263 wordt de plaats Halchtert genoemd. Bij de verdeling van het Land van Breda in 1287 kwam Halsteren onder de heerlijkheid Bergen op Zoom. Tot de bezittingen behoorden de Molen (Oude Molen), een veer van Halsteren op Polder en een vogelpoel.
Het dorpje Polder verdween tijdens de Allerheiligenvloed in 1570.
In de 14e en 15e eeuw kocht de heer van Bergen op Zoom grote delen grond  van verschillende grootgrondbezitters op, w.o. in 1378 het gebruiksrecht van het slot van Halsteren. Dit gebouw was waarschijnlijk een hoeve met een versterkte woontoren. Het werd in 1588 door de troepen van Parma verwoest.
In de 14e eeuw werd er een kerkje gebouwd, gewijd aan Sint-Martinus. Op het muurwerk daarvan werd vanaf 1457 een nieuwe kerk gebouwd. Een gedenksteen herinnert nog aan deze ingrijpende verbouwing. Vanaf 1962 is de kerk in gebruik bij de Hervormde Gemeente Halsteren en Nieuw-Vossemeer.
Door de aanleg van schansen maakte Het Laag onder Halsteren sinds 1628 deel uit van de West-Brabantse Waterlinie, lopend van Steenbergen naar Bergen op Zoom. Op de heuvels tussen de moerassen werden de forten Moermont, Pinssen en de Roovere aangelegd. De ligging tussen twee linies bracht voor de bevolking de nodige problemen en schade teweeg tijdens oorlogstoestanden, vooral gedurende de belegering van Bergen op Zoom in 1747.
In 1633 werd het Halsterse raadhuis gebouwd, dat in 1917 grondig werd gerestaureerd.
Sinds 1912 wordt het silhouet van Halsteren mede bepaald door de katholieke Sint-Quirinuskerk.

gemeentehuis Halsteren


In de 19e eeuw kwam er een aantal steenfabrieken, die veel welvaart naar Halsteren brachten. Voorbeelden zijn Vogelenzang, Klaverblad en De Melanen aan de Langstraat. De laatste stond onder leiding van Guillaume de Leeuw. Behalve steenfabrieken werden ook conservenfabrieken gevestigd, met name Het Klaverblad in1887-1903 en Delta in 1898-1920. Het Klaverblad conserveerde asperges en was de eerste conservenfabriek in Noord-Brabant. De fabrieken zijn inmiddels uit Halsteren verdwenen om plaats te maken voor nieuwbouw van woningen.
In 1866 kwamen de zusters Franciscanessen "Alles voor Allen" vanuit Breda naar Halsteren. Zij stichtten aan Gasthuisstraat 4 een liefdesgesticht. Dit werd gesloopt nadat de laatste zusters in 1977 waren vertrokken. De zusters waren actief in bejaarden- en ziekenzorg en in de wijkverpleging. Op dezelfde plaats werd in 1978 het woonzorgcentrum Sint-Elisabeth gebouwd.
In opdracht van de Vereeniging tot Christelijke verzorging van Krankzinnigen in Zeeland werd in 1909 een grote psychiatrische inrichting opgericht, namelijk Vrederust. Hieruit ontstond later het psychotherapeutisch centrum De Viersprong. Beide instellingen bestaan nog steeds.
In 1962 vond er een grenswijziging plaats met de gemeente Bergen op Zoom, waarbij Noordgeest voortaan onder Bergen op Zoom viel. Op die manier werd daar ruimte gemaakt voor de Bergse nieuwbouwwijken Noordgeest en Tuinwijk.

Digitale bronnen Halsteren

Heemkunde Halsteren